Casal Cardedeuenc -                                                  Publicat al programa de la Festa Major del 1973 -  

Aprofitant l'avinentesa de la confecció del llibre-programa de la Festa Major , s'ha cregut que era el moment oportú per dir alguna cosa referent a la finca, de l'Avinguda del Caudillo nº 55, que fa uns quatre mesos va entrar a formar part del patrimoni municipal, i que degut a diverses causes, encara no s'ha posat en funcionament; ara que s'estant fent els passos necessaris per a començar a fer-hi alguna cosa a no tardar gaire.

     Estem convençuts que en aquests moments, tots els caps de família haureu rebut una circular que es va fer per a donar a conèixer els treballs per a la compra de la finca i la seva finalitat, i en la que endemés sol.licitàvem la col.laboració per a poder portar a cap el posar.la en condicions d'utilització. Si alguna família no l'ha rebuda, haurà de pensar que ha estat a causa d'un oblit involuntari, i que ens doldrà molt si ha passat, per la qual cosa demanem que ens perdoneu, i que si teníeu la intenció de contribuir amb alguna cosa, ho feu ingressant en una de les Entitats bancàries o d'estalvi a nom de “Associació d'Entitats de Cardedeu”

     No es moment de recordar tots els passos que s'han hagut de fer per poder aconseguir la compra del local. N'hi van haver alguns de caire negatiu, que per sort foren pocs, i d'altres de caire positiu, que foren molt abundants i que ens cal recordar, ja que feren possible que es pogués realitzar l'operació i que les nostres il.lusions poguessin quedar satisfetes.

    L'adquisició d'aquella propietat, s'ha fet amb una doble finalitat. Per una part, en benefici de les persones grans, i per l'altre, per les entitats locals, que engloben a molta joventut. Per un cantó, per les persones jubilades o en edat de jubilació i per l'altre, per la joventut. Ara que, la finalitat primordial va ésser la de poder formar una llar per les persones jubilades. Un lloc on es poguessin reunir les persones grans, sense distinció de sexe. Degut a l'actual legislació laboral, la gent es jubila en una edat relativament jove, i per aquesta causa, el nombre en realitat és respectable. Part del jovent de la Vila els preocupava buscar un lloc per a reunir a les persones que han deixat el treball per tenir l'edat reglamentària per a fer.ho, especialment en el dies freds de l'hivern o calorosos de l'estiu. Al presentar.se l'ocasió de la venta de l'esmentada propietat, es va veure que es podia trobar la solució al problema, i per aquesta causa no es van regatejar esforços fins a poder resoldre'l. Amb aquesta operació ha quedat demostrat que la dita popular “la unió fa la força” es veritat, ja que de bon començament semblava impossible que es podés realitzar, però amb la unió de totes les entitats, va ésser una realitat.

     De moment sols es pot fer un petit esbós del que es pensa fer a la finca. Primerament hem de comunicar que s'anomenarà “–CASAL CARDEDEUENC- Llar del Jubilat i de les Associacions”.

     Com ja s'ha dit anteriorment i com es pot veure, també pel seu subtítol, aquest Casal té una doble finalitat. Començarem a parlar de la primera i principal, com a Llar del Jubilat. En un principi sols s'ha pensat en coses d'esbargiment, però més endavant i segons les necessitats, s'hi podran fer altres coses. Ara que molt depèn que les persones que hi vagin tinguin desitjos o necessitats de fer quelcom més que passar l'estona amb coses de diversió, i pensin amb coses de distracció, que els ajudin a passar el temps. Com a coses per a distreure, es pensa destinar una sala per a posar.hi un televisor –que per cert, una casa important que fabrica aquesta classe d'aparells, ja n'ha ofert un per aquesta finalitat i d'una forma completament desinteressada, i de la mateixa manera l'instal.larà-. Una altre sala es destinarà a lloc per a jugar. En una altre s'hi col.locarà un bar. En aquest es procurarà servir una, alguna o totes les begudes a preus reduïts, segons possibilitats, a tots els socis de la Llar del Jubilat; ara que s'haurà de tenir en compta que sols ho serien les consumides per ells, no incloient.hi les dels seus acompanyants.

     Com a cosa cultural, en la Llar del Jubilat s'hi pensa muntar una petita biblioteca, organitzar excursions i fer algunes sessions de diapositives, i una sèrie d'actes que segons els moments i circumstàncies aconsellin, sempre que no siguin polítiques i que serveixin per ampliar la cultura o per a distreure als socis. Aquest es un petit resum del que es pensa fer, també es procurarà fer altres coses, sempre que es vegi que hi hagin socis que en sentin necessitat i vulguin posar l'esforç convenient per poder.les executar.

     La nostra manera de pensar és molt ambiciosa i voldríem que es podessin fer moltes coses, ara que per poder.ho fer, ens es imprescindible l'ajuda dels socis de la Llar. Als jubilats se'ls ha destinat la part principal de l'edifici.

     En quant a la Llar de les Associacions, que estarà instal.lada en el primer pis, té per missió reunir a totes les entitats, procurant que tinguin totes les seves oficines en l'esmentada Llar. Per la qual cosa s'hi faran una sèrie de despatxos i una sala de juntes. Actualment l'Ajuntament té el projecte de distribució de les sales destinades a oficines, en totes elles s'ha procurat que tinguin ventilació directe amb l'exterior. Un cop aprovat per la Corporació Municipal , el projecte es procurarà portar.lo a la pràctica ràpidament.

     La Junta Directiva del Casal procurarà que es puguin fer alguns festivals o actes culturals o d'esbarjo en els jardins que hi ha al voltant de l'edifici, sempre que estiguin d'acord amb el Reglament aprovat. Aquests actes o festivals podran ésser organitzats directament per l'esmentada Junta; tots els beneficis que s'obtinguessin seran en profit del Casal Cardedeuenc, o també els podria organitzar una de les entitats admeses en el seu si.

     Les Entitats que junt amb els representants del Municipi es cuidaran de l'administració i direcció del Casal, son les següents, per ordre alfabètic: Agrupació Coral---Club Basquet--- Club El Carrilet---- Club Natació---Agrupació Familiar---Club Handbol---Club Escacs---G.A.T.---Agrupació Sardanista---A.T.A.C.---Club Futbol---Germandat La Santa Espina.

El Casal Cardedeuenc serà regit per una Junta Directiva. Aquesta serà l'òrgan suprem que la dirigirà. La primera que s'ha constituït i que ha de portar a cap els primers treballs, està formada pels senyors:

President Honorari.... El Sr. Alcalde de la Vila , en Josep Mas i Jordà

President:.... en Carles Gesa i Valls

Vicepresident primer:.... en Jacint Fort i Ferré

Vicepresident segon:.... en Jaume Morató i Oliveras

Tresorer:..... n'Elibert Rodriguez i Garcia

Secretari Tècnic:.... Assistent Social Municipal, na Dolors Saiz

Secretari:.... n'Andreu Ricós i Viadé

Representant Ajuntament:.... un conseller elegit per l'Ajuntament, en Rosend Regàs

Vocals: El President o el que delegui de les Entitats que no tenen cap representant en els càrrecs anteriors

 

Cardedeu, agost del 1973

ANDREU RICOS